Bilişim Projelerine 801 Milyon Euro

Avrupa Birliği destekleyeceği yeni proje arayışlarını sürdürüyor. Bilişim alanında yeni proje fikirleri bulmayı hedefleyen 4. teklif çağrısı 19 Kasım 2008’de yapıldı. Bilişim projelerine 801 milyon Euro toplam destek sağlanacak. Projeler için son başvuru tarihi 1 Nisan 2009.

Avrupa Birliği, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yeni projeleri desteklemeye devam ediyor. Bilişim alanında yeni proje fikirlerini AB desteği ile geliştirmek üzere 4. teklif çağrısı (FP7-ICT-2009-4) 19 Kasım 2008 tarihinde açıldı. Bu çağrıda robotbilimden hizmet ağlarına, enerji verimliliğinden sağlıkta bilişime kadar 28 farklı konuda sunulan projeler desteklenecek. Bilişim projelerine sağlanacak toplam destek 801 milyon Euro. Bu çağrıdaki konulara göre hazırlanmış proje tekliflerini fon desteğinden faydalanmak üzere Avrupa Komisyonu’na sunmak için son başvuru tarihi 1 Nisan 2009. 

Bilişim alanında yeni çağrının yanı sıra yine bilişimle ilgili olan bir diğer çağrı, Bilişim-Enerji ortak çağrısı 

(FP7-ICT-ENERGY-2009-1) 19 Kasım 2008’de açıldı. Projelere toplam 20 milyon Euro fon ayrılan bu çağrıya proje sunmak isteyen kurumlar proje tekliflerini yine Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Çalışma Programında belirtilen kriterlere göre hazırlayıp 31 Mart 2009’a kadar Avrupa Komisyonu’na sunabilirler. Bu çağrıda “Akıllı Elektrik Dağıtım Ağları için Bilgi ve İletişim çözümleri” alanında başarılı bulunan projeler desteklenecek. Bilişim alanındaki proje teklif çağrısını ve bu çağrıda fonlanacak proje konuları ve istenen proje ortaklık yapısı hakkındaki ayrıntıları Avrupa Birliği 7. ÇP’nin resmi web sitesi olan Cordis’ten ve ulusal irtibat noktası olan TÜBİTAK’ın 7. ÇP web sitesinden takip edebilirsiniz. 

Bilişim alanında proje sunmak ve projelere ortak olmak isteyenler 22 Ocak 2009’da Budapeşte’de bir araya gelecek. Avrupa Komisyonu ve Macaristan Ulusal Ofisi ortaklığında katılımcılar için bir işbirliği etkinliği olarak düzenlenen bilgi gününde Avrupa Komisyonu yetkilileri de program ve başvuru süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirecek. 

Türkiye’de bölgesel kalkınma ve rekabet edilebilirliği desteklemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kalkınmada öncelikli illere yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) bir ayağını harekete geçirdi. IPA altındaki Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı BROP ile belirlenen konularda hazırlanacak projelere Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finansman sağlanacak. 

Kalkınmada öncelikli illere sağlanan katılım öncesi destekleri, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı altında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Programın öncelikli hedefleri ise hedef illerde iş ortamının iyileştirilmesi, işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi. Destekler kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inden az olan bölgelere ve bu bölgeler içerisinde 15 Büyüme Merkezi’ne odaklanıyor. Geliştirilecek projeler. Büyüme Merkezi olarak belirlenen illerde ( Kahramanmaraş, Samsun, Kastamonu, Malatya, Elazığ, Trabzon, Kayseri, Sivas, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Erzurum, Batman, Van ve Kars) hayata geçirilecek. 

Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı’nın öncelikli amacı hedeflenen bölgelerde işletmelerin rekabet güçlerini artıracak uygun altyapıların hazırlanması için iş ortamının iyileştirilmesi. Bu öncelik altında 3 adet tedbir bulunuyor: 

1. Sanayi altyapısının geliştirilmesi: Bu alanda kamu kurum/ajansları, iş ve işletme geliştirme kurum ve merkezleri, OSB ve KSS yönetimleri, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, birlikler, sendikalar, vakıflar ve dernekler vb. Proje sunabilir. 

2. Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve Bilgi-İletişim Teknolojileri altyapısının geliştirilmesi: Bu alanda kamu kurum/ajansları, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yönetimleri, üniversiteler, bilimsel kurum ve araştırma merkezleri, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sektör birlikleri, sendikalar, vakıflar, dernekler, vb. proje sunabilir. 

3. Turizm altyapısı, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi: Bu alanda Turizm ve Kültür Bakanlığı, kamu kurum/ajansları, valilikler, il özel idareleri, belediyeler, ulıısal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sektör birlikleri, vakıflar vb. proje sunabilir. 

Projelere verilecek desteğin yüzde 75’i AB katkısı olarak, yüzde 25’i ise ulusal katkı olarak sağlanacak. Bu alandaki projeler için en az 2 milyon Euro, en çok 10 milyon Euro fon talep edilebilir. 

Programın bir diğer önceliği ise özellikle KOBİ’ler ve yeni girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmeye yönelik kapasitenin artırılması için işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi. Bu alanda iki temel tedbir bulunuyor: 

1. işletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması: Bu alanda kamu kurum/ajansları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sendikalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb proje sunabilir. 

2. Sanayi alanında işbirliğinin güçlendirilmesi: Bu alanda kamu kurum/ajansları, araştırma merkezleri, üniversiteler kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sendikalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb. proje sunabilir. 

İşletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilen projelerde talep edilecek fon miktarı 1-2 milyon Euro arasında olacaktır. 

Projelerin bahsedilen iki temel öncelik altında ve uygun tedbir konularında hazırlanması bekleniyor. Bu programda en fazla 3 yıl süreli projeler desteklenecek. Ödemeler doğrudan başvuru sahibine yapılmayıp, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından faydalanıcı adına ödeme işlemleri yürütülecek. Hazırlanan projeler en geç 16 Ocak 2009 tarihine kadar hem Türkçe hem İngilizce olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunulacak. 

Program hakkında detaylı bilgiye ve başvuru dokümanlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı web sitesinden ulaşabilirsiniz: 

Bu haber bilgiçağı dergisi Aralık 08 / 52. sayısından alınmıştır


Bir yanıt yazın